Atlo Logo

Brukervilkår 

Brukervilkår for alarmtjenester mv til privatpersoner

Avtalevilkår vedrørende alarmsystemer levert av Atlo AS.

1. Avtalen

Den avtalen som er inngått gjelder kjøp av alarmtjeneste fra Atlo AS.

Avtalen mellom kjøper (“Kunden”) og selger (“Atlo”) består av opplysningene som selger har oppgitt på sin nettside eller annen korrespondanse som følger av e-post eller telefonsamtaler. Dette inkluderer bl.a. opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, pris og leveringsbetingelser.

Ved en eventuell motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i ved direkte korrespondanse og prisene på nettsiden vil vilkårene etter bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så lenge det ikke strider mot bindende lovgivning.

Avtalen inneholder også vilkår om montering og installasjon av avtalt utstyr og tillegg til dette utstyret.

2. Partene

2.1 Selger:

Firmanavn: Atlo AS

Kontaktadresse: Strandgaten 6

E-post: Kontakt@atlo.no

Organisasjonsnummer: 926 148 931

2.2 Kjøper:

Kunden er den person som foretar bestillingen. Ved bestillingen må visse personopplysninger behandles, for mer informasjon se punkt 5.

3. Priser

Opplysninger om den totale kostnaden kjøperen skal betale, inklusive avgifter som merverdiavgift og leveringskostnader samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt.

Prisen justeres årlig den 01. januar hvert år etter KPI etter leveringssektor: Tjenester hvor arbeidskraft dominerer.

4. Etablering av avtaleforhold

Partene inngår i et avtaleforhold når Atlo mottar Kundens bestilling. En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra Atlo i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i Kundens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Avtalens omfang

Atlo vil på de vilkår som fremgår av denne avtale montere/installere avtalt utstyr på Kundens eiendom eller annet avtalt sted, og levere alarmtjenester, slik det er avtalt ved inngåelse av avtalen eller senere.

Alle alarmsignaler blir fulgt opp av Atlo. Dersom alarmen blir avmeldt innen kort tid med korrekt kode, nøkkelbrikke eller lignende metode vil utrykning ikke forekomme uten at dette anses som brudd på avtaleforholdet.

Når Kunden har lastet ned systemet og installert/montert dette i tråd med Alto sine instrukser, må Kunden i appen “Atlo” kjøpe abonnement. Abonnementet vil automatisk bli koblet opp til alarmsentralen. Dersom en alarm utløses, vil alarmsentralen kobles til. Alarmsentralen vil i dette tilfellet forsøke å etablere kontakt med Kunden over telefon via systemet. Dersom alarmsentralen ikke får svar, vil alarmsentralen følge med på og bruke sensorene som hører til systemet for å avdekke hvilket hendelsesforløp de står ovenfor.

I de tilfellene hvor alarmsentralen konkluderer med brann, vil alarmsentralen ringe brannvesenet og sikre utrykning fra denne kant.

Ved innbrudd kan alarmsentralen varsle naboer i nabolaget ved hjelp av applikasjonen, Naboapplikasjonen. Det anbefales at Kunden laster ned, har applikasjonen disponibel og bruker denne i henhold til Alto sine instrukser, men bruk av denne applikasjonen er opp til Kunden selv. Dersom alarmsentralen får kontakt med en eller flere naboer, vil disse så kunne bekrefte ovenfor alarmsentralen om den har konkludert riktig. Alarmsentral vil så kunne foreta videre nødvendige steg.

6. Endring av avtalen

Atlo har ensidig rett til å foreta mindre justeringer av priser, tjenester og andre vilkår. Varsel om endring gis senest en måned før endring. Hvis Kunden ikke ønsker å akseptere endringene, har Kunden rett til å si opp avtalen senest den dag vilkårsendringene trer i kraft. Kunden vil ikke bli påvirket av vilkårsendringene i sin oppsigelsestid.

7. GDPR og personopplysninger.

Atlo samler inn en rekke personopplysninger fra Kunden, da dette er en nødvendig forutsetning for at Atlo skal kunne innfri avtalen. Personopplysningene brukes for å levere Atlos produkter og tjenester, men også til å forbedre og utvikle tilbudet. Kundens valg av produkter og tjenester vil være avgjørende for hvilke personopplysninger som samles inn. I personvernerklæringen finner man uttrykkelig hvilke personopplysninger som behandles. Her finner Kunden sine egne rettigheter, i tillegg til det rettslige grunnlaget. Kunden oppfordres til å holde seg oppdatert på mulige endringer i personvernerklæringen.

Med mindre Kunden har uttrykkelig avvist mottakelse av informasjon og annen markedsføring via e-post, benyttes også Kundens personopplysninger til dette formål.

8. Ordrebekreftelse

Atlo skal sende en ordrebekreftelse til Kunden uten ugrunnet opphold når Kundens bestilling er mottatt. Det anbefales at Kunden kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Om det ikke er samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør Kunden ta kontakt med Atlo så snart som mulig.

9. Betaling

Atlo utsteder faktura for varen(e) så fort som mulig etter mottatt bestilling. Fakturaen har forfall 14 dager etter den er ustedet. Betaling skjer ved at kunden overfører til den konto som fremkommer av Atlos faktura.

10. Levering

Levering av varen skjer på den måte som er angitt i bestillingsløsningen til den lokasjon som kjøperen har oppgitt i nettbutikken eller ved direkte kommunikasjon. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal Atlo levere varen til kjøper innen rimelig tid og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Atlo plikter til at varen blir fraktet på egnet og vanlig måte for slike varer.

11. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på Kunden når varen er i Kundens rådighet. Hvis leveringstiden er kommet og Kunden unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har Kunden likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

12. Installasjon

Utstyret, inkludert kabling, monteres og installeres av Kunden selv. Atlo bistår i form av videoer som gir en oversiktlig framgangsmåte vedrørende selve installasjonen. Om Kunden ønsker, bistår Atlo også med videosamtale for å veilede Kunden ved installasjonen. Kunden har ansvaret for risiko for de følger som forekommer ved en eventuell feilinstallasjon.

13. Service

13.1 Teknisk service

Abonnementet dekker service som skyldes feil på alarmsystemet, omtalt i denne kontrakten som teknisk service. Teknisk service vil her omfatte å få tilsendt et nytt alarmsystemet. Dette foretas av og bekostes av Atlo så lenge Kunden er abonnement av tjenesten.

13.2 Annen service

Abonnementet dekker ikke kostnadene ved oppussing, bygningsmessige eller andre endringer som berører alarmanlegget. Skade eller feil på produktene som oppstår som en følge av slikt arbeid dekkes av Kunden. Det samme gjelder:

Ytre fysiske påvirkninger eller andre ytre omstendigheter som f.eks hærverk, lynnedslag, brann eller oversvømmelse. Se for øvrig pkt. 15.
Bygningsmessige endringer etter installasjonen som krever forandring eller ombygging av alarmsystemet.
Endringer på alarmsystemet foretatt av kunden eller andre uten skriftlig tillatelse av Atlo
Pålegg fra offentlig myndighet eller el-leverandør
Feil på strømnett/nettbortfall
Service som skyldes endringer i kundens bredbåndsabonnement
Kunden har ansvar for at eventuell ommøblering, ombygging, nye gardinoppheng, nye husdyr osv, ikke forårsaker falske alarmer eller nedsatt funksjon på alarmsystemet. Atlo har rett til å forandre på plassering av komponenter på Kundens bekostning dersom miljøforandringer forårsaker falske alarmer.
13.3 Mobildekning

Dekning og tilgang til mobilnettet varierer over tid, og fra sted til sted. Atlo kan derfor ikke garantere tilgang til og/eller kontakt med mobilnettet for alarmoverføring. Dersom mobilnettet faller ned, kan ikke Atlo holdes ansvarlig og er således ikke erstatningspliktig.

14. Kundens plikter

Kunden har ansvar for å følge de anvisninger som gis av Atlo. Etter installasjon har kunden også ansvar for å undersøke om alarmsystemet fungerer i regelmessige intervall. En gang i kvartalet er anbefalt.

Kunden plikter å behandle alarmanlegget på en slik måte at funksjonene opprettholdes og feilvarsling unngås.

Kunden vil være erstatningsansvarlig overfor Atlo for skade eller tap som påføres Atlo etter alminnelige erstatningsregler. Dette omfatter også tilfeller der Kunden på erstatningsbetingende måte unnlater å forhindre alarmutløsning eller unnlater å begrense følgene av alarmutløsing, herunder unnlater å forhindre utrykning i tilfeller der det ikke er grunnlag for dette.

Kunden må også laste ned applikasjonen “Atlo”, for aktivering av abonnement og installasjon/montering, samt følge de anvisninger som gis av Atlo som gjelder ved installering og bruk av denne. Det kreves ikke at Kunden laster ned Naboapplikasjonen, men dette anbefales av Atlo. Kunden er selv ansvarlig for rett bruk av disse applikasjonene.

Kunden plikter snarest å varsle Atlo om feil og dersom Kunden forstår eller mistenker at utstyr og tjenester ikke fungerer som avtalt eller trenger service/utbedring. Kunden skal dessuten uten ugrunnet opphold varsle Atlo om endringer som kan påvirke tjenestene, eksempelvis endring av kontaktpersoner, deres kontaktdetaljer, anskaffelse av husdyr, oppussing eller andre bygningsmessige og/eller tekniske endringer. Kunden er ansvarlig for at Atlo til enhver tid har rett fakturaadresse.

15. Ansvar

Avtalen er kun et tiltak for å bedre sikkerheten til kunden og redusere uønskede hendelser. Avtalen kan ikke anses som en garanti mot at uønskede hendelser kan forekomme, og Atlo er ikke ansvarlig for påfølgende tap som følge av slike hendelser. Kunden forstår dette og at det kan forekomme funksjonsfeil på utstyr og at Kunden selv må holde eiendommens verdier forsikret i egnet forsikringsselskap og kreve dekning av eventuelle tap ved sin

Atlo er bare ansvarlig for å dekke kundenes direkte økonomiske tap som skyldes manglende utløsning av alarm og utrykning og/eller andre tjenester. Dette gjelder ikke dersom forholdet skyldes Kunden selv eller andre hindringer som er utenfor selgerens kontroll. Disse hindringene kan blant annet være feil på tele- eller datanett, linjefeil/skader på diverse nettverk, strømbrudd, ustabile temperaturer og temperaturer under null grader.

Videre er også Atlo ikke ansvarlig mot tap som følge av personskade, tap i kundens næringsvirksomhet og tap som skylder sikkerhetsmangler ved utstyr eller tjenester, herunder uteblitt virkning, om ikke annet følger av de preseptoriske reglene i produktansvarsloven. Atlo er heller ikke ansvarlig for skade og tap som følge av teknisk svikt på alarmsystemet eller manglende om det ikke foreligger grov uaktsomhet hos selskapet eller deres ansatte.

Feil som Kunden står for omfatter blant annet brukerfeil, feil bruk, feil installasjon, har ikke oppbevart koder og/eller passord på forsvarlig måte og at utstyret ikke er koblet skikkelig til. Dersom kunden forsømmer å gjennomføre ordinære tiltak, som å tegne forsikring eller ikke søker til forsikringsselskapet til å dekke tapet, må kunden selv bære tapet.

Atlo er ikke ansvarlig for skade, tap eller forsinking grunnet force majeure eller force majeure lignende situasjoner. Dette inneholder blant annet krig, krigslignende situasjoner, streik blokade eller naturkatastrofe.

16. Angrerett

Kunden kan angre kjøpet av varen etter angrerettlovens bestemmelser. Angrerett innebærer at Kunden uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert.

Kunden må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen og angrerettskjema er mottatt. Mottar Kunden angrerettskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen Kunden mottar angrerettskjema. Meldingen fra Kunden til Atlo om bruk av angreretten skal forekomme skriftlig i form av angrerettskjema og skal inneholde opplysninger om hvordan kunden benytter angreretten.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til Atlo innen rimelig tid. Atlo er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til Kunden innen 14 dager fra den dag Atlo mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til Atlos rådighet. Atlo kan ikke fastsette gebyrer for kjøperens bruk av angreretten, men Atlo kan kreve at Kunden skal betale kostnadene for returforsendelsen. Kunden kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til Atlo i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da kjøperen mottok den. Kunden bør sende varen tilbake til Atlo i originalemballasjen hvis dette er mulig.

17. Undersøking av varen

Det anbefales at Kunden i rimelig utstrekning undersøker at kjøpsgjenstanden er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler. Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må Kunden melde fra til selgeren ved reklamasjon jf. kontraktens punkt 11.

18. Reklamasjon ved mangler eller forsinket levering.

Dersom det foreligger en mangel ved en eller flere av varene som Kunden har fått tilsendt, må Kunden innen rimelig tid etter vedkommende oppdaget mangelen gi melding til Atlo. Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at Kunden overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år.

Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert. Ved forsinkelse kan Kunden kreve, gjennomføring eller heving av avtalen etter gjeldende og anvendelig regelverk.

Meldingen til Atlo skal forekomme skriftlig ved e-post. Ved mottatt melding om mangel ved varen skal Atlo vurdere om kravene til mangel er oppfylt og under forutsetning at det foreligger en mangel, utstede ny vare og eventuelle andre beføyelser etter anvendelig kjøpslov.

19. Kjøperens rettigheter ved mangler

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes Kunden eller forhold på Kundens side, kan Kunden i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og erstatning fra selgeren etter reglene som følger av forbrukerkjøpsloven.

20. Selgerens rettigheter ved kjøpers mislighold

Dersom Kunden ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes Atlo eller forhold på Atlos side, kan Atlo i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen. Atlo kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr.

21. Avtalens varighet – oppsigelse

Avtalen trer i kraft ved avtaleinngåelse etter pkt. 4. Kundeforholdet starter den datoen i måneden da utstyret ble installert eller aktivert. Avtalen løper deretter inntil den opphører etter skriftlig oppsigelse eller heving. Det er en gjensidig oppsigelsestid på 1 måned, som løper fra den 1. i påfølgende måned etter at oppsigelsen foreligger.

22. Tvisteløsning

Om partene ikke klarer å komme til en minnelig løsning, skal de avgjøres ved domstolen jf., tvisteloven.

Personvernserklæring

Personvernserklæring

Atlo er opptatt av at Kunden skal ha tillit til selskapet og hvordan Atlo behandler Kundens personopplysninger. I denne personvernerklæringen forklares derfor hvorfor Atlo samler inn informasjon om Kunden, hvordan Atlo bruker denne informasjonen og hvordan det tas hensyn til Kundens personvern.

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn og kontaktinformasjon, kjøpshistorikk eller informasjon om interesser.

Bruk av personopplysninger må følge personopplysningsloven. Atlo, som behandlingsansvarlig, vil sørge for at bruken av Kundens personopplysninger er i samsvar med lovens regler.

Personvernforordningen oppstiller en rekke krav til Atlo for innsamling og bruk av Kundens personopplysninger. Alt Atlo foretar seg med disse opplysningene vil være i tråd med forordningen. Behandlingen av personopplysningene er nødvendig for at Atlo skal kunne oppfylle sine kontraktsrettslige forpliktelser, jf. GDPR art. 6 (1) b.

Alle personopplysninger, med unntak av bilder og videoer, lagres i Atlos systemer.

Atlo samler inn og behandler følgende av Kundens personopplysninger:

Navn, adresse, telefonnummer, epostadresse, kundenummer, betalingsdetaljer, kontraktsopplysninger, bilde- og videopptak, data om kundeaktiviteter og alarmsystemet.
Hvordan behandler Atlo Kundens personopplysninger?

Som nevnt vil behandlingen av disse personopplysningene i nesten alle tilfeller være nødvendig for at Atlo skal kunne oppfylle sin del av avtalen.

Behandlingen har følgende formål:

For å inngå avtaleforholdet er Atlo avhengig av å ha informasjon om Kundens kontaktopplysninger. Disse innebærer navn, adresse, telefonnummer, epostadresse, kundenummer og betalingsdetaljer.
Avtalens betalingsstruktur krever også at Atlo behandler Kundens betalingsdetaljer.
Eventuelle samtaleopptak med kundeservice for å sikre Kunden best mulig behandling, hjelp og service.
Dersom alarmen utløses, vil Atlo behandle bilde- og videoopplysninger for å kunne tilby nødvendig assistanse ved nødssituasjoner. Her kan også samtaleopptak lagres, ettersom Atlo ??
Ved en eventuell svikt eller annen feil i alarmsystemet, vil Atlo behandle data om alarmsystemet for å kunne gjenopprette funksjonaliteten.
Data om kundeaktiviteter behandles i de tilfeller der Kunden foretar endringer i sitt system, eller kommuniserer med Atlo.


Hvem får tilgang til Kundens personopplysninger?

I enkelte tilfeller kan det tenkes at Atlo er nødt til å dele Kundens personopplysninger med en tredjepart. Dette kan skje dersom det foreligger et rettslig grunnlag fra offentlige myndigheter som forplikter Atlo til å gjøre dette. Utleveringen av personopplysninger kan også skje dersom Atlo tar kontakt med alarmkontakter eller nødetater for å ivareta Kundens interesser.

Atlos oppgaver krever i enkelte tilfeller kompetanse fra aktører utenfra. Det vil eksempelvis være IT-leverandører, tilbydere av faktureringstjenester, markedsføringsleverandører?

Hvor lenge lagrer Atlo personopplysningene?

Atlo lagrer ikke Kundens personopplysninger lenger enn det som er nødvendig.
Personopplysningene lagres fra avtaleforholdets begynnelse til det avsluttes. Opplysningene vil da anonymiseres og slettes. Den videre bruken vil da eksklusivt være forbeholdt statistiske formål.
Avtalen mellom Atlo og Kunden slettes etter 5 fulle regnskapsår.
Bilder og video fra aktivert alarmsystem lagres eksternt i 7 dager før sletting. Dette kan utvides til 30 dager dersom en politietterforskning ønsker materialet.
Data fra alarmsystemet slettes 3 år etter at kundeforholdet avsluttes.
Navn, adresse, kundenummer, telefonnummer og personnummer anonymiseres og slettes fra kundedatabasen 12 måneder etter at kundeforholdet er avsluttet. Kunden bør merke seg at disse opplysningene lagres i regnskapsarkivet i 5 år etter at kundeforholdet er avsluttet.
Samtaleopptak? I så fall 12 måneder her også. (evt. 45 dager fra kundeservice ved samtykke).
Kundens rettigheter

Som følge av avtaleforholdet har Kunden en rekke rettigheter etter personvernlovgivningen. Disse kan håndheves ved å ta kontakt direkte med Atlo (kontakt@atlo.no). Følgende rettigheter har Kunden mulighet til å håndheve etter personvernlovgivningen:

Kunden har rett til innsyn i hvilke personopplysninger som Atlo behandler. Dette gjelder også hvis personopplysningene overføres til en tredjepart eller til en internasjonal organisasjon.
Kunden har rett til å få uriktige personopplysninger rettet uten ugrunnet opphold.
Kunden kan under visse omstendigheter kreve at lagringen av personopplysningene opphører. For eksempel dersom lagringen ikke lenger tjener sitt opprinnelige formål.
Visse omstendigheter tilsier også at Kunden kan kreve at behandlingen av personopplysningene begrenses. Et tilfelle vil være dersom Kunden bestrider riktigheten av disse opplysningene.
Kunden har rett til å bli opplyst om korrigering og sletting av personopplysninger.
Kunden har rett til dataportabilitet.
Kunden kan protestere mot behandlingen av personopplysningene
Kunden har også rett til å klage til Datatilsynet.
Trekke tilbake samtykker som Kunden har gitt til Atlo.
Kunden har rett til å ta kontakt med datatilsynet, men det er ønskelig å løse eventuelle uklarheter med Atlo direkte. Behandlingstiden vil være mye raskere, i tillegg til at misforståelser med en tredjepart unngås.

Over tid vil det kunne forekomme endringer i denne personvernerklæringen. Kunden vil få beskjed dersom det skjer endringer som vil være av betydning. Nyeste versjon av personvernerklæringen vil alltid være tilgjengelig på Atlos hjemmesider.

Hvis Kunden ønsker å komme i kontakt med Atlo, kan dette gjøres gjennom følgende kontaktinformasjon:

Telefonnummer: 40 60 40 02

Epostadresse: Kontakt@atlo.no

Adresse: Strandgaten 6, 5013 Bergen
Kontakt oss
Alarmsentral: +47 40 60 40 02
Kontaktskjema
Kontakt kundeservice
Kontakt@atlo.no
Strandgaten 6, 5013 Bergen
Org.nr: 926 148 931
menu